Słownik

 • Szukaj Słowniczek

  A

  • ADR

   American Depository Receipt - Amerykański kwit depozytowy
  • Arbitraż

   Jednoczesne kupno i sprzedaż papierów wartościowych po dwóch różnych cenach i na dwóch różnych rynkach, w celu uzyskania zysku bez ryzyka
  • Ask

   Cena, po której można kupować, zwana także ofertą cenową.
  • At Par

   Po cenie równej wartości nominalnej zabezpieczenia
  • Aukcja

   Wiele aukcji pojawia się na rynkach finansowych, na przykład aukcja porynkowa na indeksie UK 100. Odbywa się ona w godzinach 1630 a 1635, po czym wydaje się oficjalne oświadczenie
  • Prawo do obrotu

   Zezwolenie komuś na obstawianie kursów w sowim imieniu. W takiej sytuacji City Index wymaga zawiadomienia w formie pisemnej i sprawdza tożsamość.

  B

  • Backwardation

   Ma miejsce, gdy cena oferowana przez nabywcę akcji jest wyższa od ceny oferty. Jest to zakłócenie na rynku występujące zwykle wtedy, gdy akcje są zawieszone lub w ramach programu odkupu akcji
  • Base - baza

   Narzędzie do analizy technicznej. Wykres przedstawiający okres, w którym podaż i popyt na pewne akcje są we względnej równowadze, co powoduje wąski zakres obrotu. Połączenie poziomów wsparcia i oporu
  • Base Rate - Stopa bazowa

   Oficjalny poziom stopy bazowej, po którym Bank Anglii udziela kredytów
  • Basis Point - Punkt bazowy

   Punkt bazowy jest sposobem wyrażania różnic w rentowności obligacji. Jeden punkt bazowy wynosi 0,01 punktu procentowego. Punkty bazowe stosuje się również do wyrażania stóp procentowych
  • Bear - Niedźwiedź

   Ktoś, kto uważa, że ceny na rynku akcji będą spadać. Przeciwieństwo byka
  • Beta

   Miara ryzyka dla aktywów w odniesieniu do rynku
  • Bet Per

   To samo co wielkość minimalnej zmiany ceny (tick size). Minimalny ruch punktu na każdym indeksie, na przykład UK 100 poruszył się o 10 ticks co równe jest 10-punktowemu ruchowi na UK 100
  • Bid -oferta

   Podana cena, po której ktoś może sprzedać
  • Bid-Ask Spread

   Różnica między tym, co kupujący są skłonni zapłacić a ceną wystawioną przez sprzedających
  • Black-Scholes option pricing model - model wyceny opcji Black-Scholesa

   Model wyceny opcji zakupu na podstawie argumentów arbitrażu. Stosuje się cenę akcji, cenę wykonania, niską stopę procentową, czas do wygaśnięcia oraz spodziewane odchylenie standardowe poziomu zwrotu akcji
  • Bollinger Bands - Wstęgi Bollingera

   Plus lub minus dwa odchylenia standardowe, gdzie odchylenia standardowe obliczane są historycznie przez oszacowanie w ruchomym oknie. Stąd, jeśli najnowsze dane są bardziej niestabilne, zakresy będą szersze. Jeżeli ceny wyłamią się poza zakres, uznaje się to za znaczący ruch
  • Bond - Obligacja

   Obligacje są zadłużeniem i wydawane są na określony czas
  • Bull - Byk

   Ktoś, kto uważa, że ceny na rynku akcji będą rosnąć. Przeciwieństwo niedźwiedzia
  • Buy

   To samo co otworzenie długiej pozycji
  • Buy Order - Zlecenie kupna

   Polecenia nabycia w innej cenie niż obecna cena rynkowa.

  C

  • Cable

   Powszechnie stosowany termin opisujący kurs wymiany pomiędzy brytyjskim funtem szterlingiem i dolarem amerykańskim
  • Call option-opcja zakupu

   Opcja dająca posiadaczowi prawo do zakupu instrumentu bazowego. Przeciwieństwo Pokerowa trójka
  • Capital Gains Tax-podatek od zysków kapitałowych

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami brytyjskimi zyski z finansowego obstawiania kursów są wolne od podatku. Jednak przepisy podatkowe mogą ulec zmianie i uzależnione są od indywidualnych okoliczności.
  • Centrally Cleared Trades - Transakcje rozliczane centralnie

   Transakcje są przesyłane do izby rozliczeniowej. Izba rozliczeniowa działa jako centralny kontrahent i przyjmuje na siebie ryzyko kontrahenta w odniesieniu do transakcji, które zostały przez nią zarejestrowane; przez co izby stanowią jeden z filarów wielu ważnych rynków finansowych.
  • Kontrakty CFD

   Kontrakt na różnice kursowe
  • Chartist-Czartysta

   Osoba analizująca rynki z wykorzystaniem wykresów
  • Clearing House - Izba rozliczeniowa

   Izba rozliczeniowa to organizacja, która przyjmuje na siebie ryzyko kontrahenta w odniesieniu do transakcji, które zostały przez nią zarejestrowane; przez co izby stanowią jeden z filarów wielu ważnych rynków finansowych.
  • Closing Price-Cena zamknięcia

   Cena, po której nastąpiła sprzedaż produktu zamykająca otwartą pozycję. Odnosi się ona również do ceny ostatniej transakcji w sesji
  • Contingent if done order-Zlecenie warunkowe

   Polecenie dołączenia zlecenia typu stop loss i / lub typu limit do zlecenia otwarcia w przypadku jego realizacji.
  • Contract Note-Potwierdzenie zawarcia umowy

   Potwierdzenie dokonania transakcji zawierające opis rynku, jednostki transakcji, działania (zakupu lub sprzedaży), cenę oraz datę wygaśnięcia
  • Cost of Carry

   Odsetki od cen wewnętrznych akcji terminowych firmy, z wyłączeniem dywidend w okresie obowiązywania umowy
  • CPI

   Consumer Price Index-Wskaźnik ceny konsumenta, stosowany jako miara poziomu inflacji
  • Cross Rates-kursy crossowe

   Kursy dwóch walut bez udziału Dolara amerykańskiego
  • Currency future- terminowy kontrakt walutowy

   Finansowy kontrakt terminowy na określoną walutę

  D

  • Day Trading-transakcje jednodniowe

   Otwarcie i zamknięcie pozycji jednym kontraktem w ciągu jednego dnia
  • Delist-skreślenie z listy

   Wycofanie akcji z giełdy
  • Deliver-dostarczyć

   Sprzedaż kontraktu terminowego może wymagać od sprzedawcy dostarczenia towaru w ciągu miesiąca dostawy, w przypadku, gdy w tym czasie krótka pozycja się nie skompensuje.
  • Delivery Date-termin dostawy

   Termin, w którym sprzedawca musi wypełnić zobowiązania dotyczące przyszłego kontraktu lub kontraktu terminowego wynikające z umowy
  • Delta

   Stosunek zmiany ceny opcji do zmiany ceny instrumentu bazowego
  • Derivative-instrument pochodny

   Kontrakt finansowy, którego wartość opiera się na lub pochodzi od tradycyjnych zabezpieczeń (np. akcji lub obligacji), aktywów lub indeksów rynkowych
  • Dividend-dywidenda

   Część zysku spółki wypłacana akcjonariuszom. Klientom posiadającym pozycje kupna w kontraktach na akcje nie należą się dywidendy
  • Double Witching Day

   Ostatni dzień obrotu przed wygaśnięciem opcji i kontraktów terminowych dla tego samego instrumentu bazowego

  E

  • EBC

   Europejski Bank Centralny
  • EDSP

   Exchange Delivery Settlement Price- cena rozliczeniowa dostawy Cena stosowana przez wiele rynków, aby zbliżyć się do ceny wygaśnięcia
  • Expiry Date-data wygaśnięcia

   Dzień wygaśnięcia kontraktu. Nie należy mylić z Ostatnim dniem obrotu
  • Expiry Price-cena wygaśnięcia

   Cena rozliczenia kontraktów pozostawionych do dnia wygaśnięcia

  F

  • Fair Value-wartość uczciwa

   Cena powyżej lub poniżej ceny wiodącego kontraktu terminowego, po której powinno się dokonywać transakcji. Wartość uczciwą dla indeksów giełdowych określa się przy pomocy różnic w stopach procentowych i wypłatach dywidendy.
  • Fast Market-rynek szybki

   Zbyt szybki obrót określonych zabezpieczeń powodujący opóźnienia w elektronicznej aktualizacji
  • Fill-realizacja

   Realizacja zlecenia otwarcia lub zamknięcia
  • Fundamental Analysis-analiza fundamentalna

   Badanie finansów firmy, jej aktywów i zarządzania, niszy rynkowej oraz produktów, aby określić jej wartość
  • Futures Contract-kontrakt terminowy

   Umowa transakcyjna określająca termin dostawy przedmiotu w przyszłości

  G

  • Gamma

   Stosunek zmiany delty opcji do zmian cen aktywów zapisanych w opcji
  • Gap-luka

   Występuje w przypadku gdy obroty rynkowe przebijają poziom określony przez klienta w zleceniu. Luki rynkowe są częstym zjawiskiem w okresach niestabilności. Zlecenia gwarantowane chronią przed skutkami występowania luk rynkowych.
  • Gearing-dźwignia finansowa

   Korzystanie z zadłużenia do zwiększenia wielkości wygranej, lecz także niosącego ze sobą wysokiego ryzyka. Termin znany również jako "leverage"
  • Guaranteed order-zlecenia gwarantowane

   Za niewielką opłatą można chronić zlecenie przed skutkami wystąpienia luki rynkowej

  H

  I

  • IMM

   International Monetary Market-Międzynarodowy Rynek Walutowy
  • Index Futures-Indeksy terminowe

   Kontrakt terminowy na indeks na rynku kontraktów terminowych
  • Indicators-wskaźniki

   Wskaźniki, dodatnie bądź ujemne, pokazujące silne i znaczące trendy w gospodarce kraju. Przykładami są inflacja, stopy procentowe oraz dane o zatrudnieniu
  • Inflation-inflacja

   Tempo ogólnego wzrostu poziomu cen towarów i usług
  • Initial Margin Requirement - Wymagany depozyt początkowy

   Kwota dostępna na rachunku, która jest niezbędna do otwarcia pozycji. Na niektórych rynkach z aktywną funkcjonalnością „zlecenia mające wpływ na wysokość depozytu zabezpieczającego” i w zależności od ilości CFD w transakcji wysokość tej kwoty może być zredukowana poprzez złożenie zlecenia stop loss. Sprawdź Step Margin - Progresywny depozyt zabezpieczający.
  • IPO

   Initial Public Offering-początkowa oferta publiczna Pierwsza oferta akcji prywatnego przedsiębiorstwa ogłoszona do wiadomości publicznej
  • In-the-money Option-opcja in-the-money

   Opcja put (sprzedaży) z ceną wyższą od ceny bazowego kontraktu terminowego lub opcja call (kupna) z ceną niższą od ceny bazowego kontraktu terminowego.
  • Intrinsic Value-cena rzeczywista

   Wartość opcji w chwili wygaśnięcia z aktualną ceną akcji bazowych
  • ISCA – rachunek indywidualny – wyodrębniony

   Jest to rachunek klienta, na którym księgujemy transakcje tylko dla danego klienta. Jeżeli klient wybierze rachunek ISCA, utworzymy odrębny rachunek ISCA w izbie rozliczeniowej dla transakcji tego klienta.
  • Issued Share Capital-wyemitowany kapitał akcji

   Łączna ilość wyemitowanych akcji
  • Izba Rozliczeniowa

   Izba rozliczeniowa to organizacja, która przejmuje ryzyko kontrahenta w rozliczanych przez nią transakcjach, a co za tym idzie, stanowi podstawę wielu ważnych rynków finansowych

  K

  • Kontrakty rozliczane centralnie

   Są to kontrakty przesyłane przez izbę rozliczeniową, która pełni rolę kontrahenta centralnego i przejmuje ryzyko kontrahenta w przypadku kontraktów, które są przez nią zarejestrowane. Procedura ta stanowi podstawę wielu ważnych rynków finansowych.

  L

  • Lagging Indicators-wskaźniki opóźnione

   Wskaźniki ekonomiczne będące raczej skutkiem niż przyczyną ogólnego tempa działalności gospodarczej kraju
  • Last Day of Trading-ostatni dzień obrotu

   Ostatni dzień, w którym można otworzyć lub zamknąć transakcję na danym rynku. Nie należy mylić z dniem wygaśnięcia.
  • LCH.Clearnet - LC.Clearnet

   Izba rozliczeniowa to organizacja, która przyjmuje na siebie ryzyko kontrahenta w odniesieniu do transakcji, które zostały przez nią zarejestrowane; przez co izby stanowią jeden z filarów wielu ważnych rynków finansowych.
  • Leading Indicators-wskaźniki wiodące

   Wskaźniki ekonomiczne poprzedzające zmiany w gospodarce
  • Level Two-poziom drugi

   System podawania cen na żywo ukazujący głębokość rynku
  • Leverage-dźwignia finansowa

   Termin znany również jako "gearing" Można otworzyć pozycję na produkt, zabezpieczając jedynie ułamek jego wartości.
  • Liability-odpowiedzialność

   Dług, zobowiązanie finansowe lub potencjalna strata
  • LIBOR

   London Interbank Offered Rate-stopa procentowa po której pożyczane są środki na rynku
  • Limit order-Zlecenie Limit

   Minimalna cena sprzedaży lub maksymalna cena zakupu zgodna z poleceniem klienta. Zlecenie limit to polecenie kupna lub sprzedaży za lepszą cenę, niż aktualna cena rynkowa.
  • Limit up, limit down-limit w górę, limit w dół

   Tolerowana zmiana ceny produktu w górę lub w dół w ciągu jednego dnia obrotu
  • Liquidity-płynność

   Rynek charakteryzujący względną łatwością kupna i sprzedaży
  • London Clearing house – Clearnet – Izba Rozliczeniowa w Londynie

   Izba rozliczeniowa, która przez udział większościowy jest własnością London Stock Exchange Group. Powstała w wyniku fuzji The London Clearing House Limited i Clearnet.
  • Long-długi

   Otwarcie pozycji kupna w oczekiwaniu na wzrost ceny rynkowej.

  M

  • Margin-depozyt zabezpieczający

   Wkład własny na koncie wymagany do otwarcia pozycji
  • Margin Call-wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

   Wezwanie od działu kredytowego do zasilenia konta, aby móc odrobić bieżące straty
  • Market Capitalisation-kapitalizacja rynkowa

   Ilość wyemitowanych akcji spółki pomnożona przez ich wartość

  N

  • Normal Market Size (NMS)-normalna wielkość rynku

   System kategoryzujący wielkości transakcji normalnych dla danego zabezpieczenia i siły animatorów rynku do obrotu w tych zakresach.

  O

  • Offer-oferta

   Cena, po której można kupować, zwana także ofertą cenową.
  • Zlecenie OCO- "Jedno anuluje drugie"

   Zlecenia OCO można złożyć dla dwóch odrębnych zleceń otwarcia na tym samym rynku, tak aby w przypadku realizacji jednego z nich drugie zostało anulowane. Pozostaje więc tylko jedna otwarta pozycja
  • Pozycja otwarta

   Długa lub krótka pozycja, której wartość zmienia się wraz ze zmianą cen na rynku.
  • Option-opcja

   Finansowy instrument pochodny dający prawo do kupna (call) lub sprzedaży (put) określonej ilości akcji po określonej cenie i w określonym terminie.
  • Option writer-wystawca opcji

   Nazywany również sprzedawcą opcji; strona przyznająca prawo do obrotu zabezpieczeniem w określonej cenie w przyszłości
  • Order-zlecenie

   Polecenie kupna lub sprzedaży wydane dealerowi przez klienta.
  • Order Book-księga zleceń

   Termin dla określenia używanego w Londynie systemu SETS. Zlecenia kupna i sprzedaży można gromadzić w księdze zleceń, gdzie można je dopasować i realizować.
  • OSCA – rachunek zbiorczy Omnibus

   Jest to rachunek klienta, na którym księgujemy transakcje dla wielu klientów. Możemy utworzyć więcej niż jeden rachunek OSCA, ale nie utworzymy odrębnego rachunku OSCA dla każdego klienta z osobna.
  • Our Quote-nasza oferta cenowa

   Oferta cenowa City Index. Zlecenia można składać w oparciu o naszą ofertę cenową, co oznacza, że realizacja zlecenia nie nastąpi do momentu osiągnięcia określonego poziomu cen zakupu lub sprzedaży.
  • Out-of-the-money Option-opcja out-of-the-money

   Opcja call (kupna), dla której cena zakupu jest wyższa od ceny rynkowej zabezpieczenia bazowego. Oznacza to, że papiery wartościowe rynku o niskiej wartości można kupić po cenie wyższej niż cena rynkowa.

  P

  • Partial Fill-częściowa realizacja

   Dzięki zleceniu zamknięcia klient może nakazać realizację części stawki.
  • Par Value-wartość nominalna

   Wartość nominalna zabezpieczenia.
  • Portfolio - portfel

   Portfel inwestycji rzeczywistych i/lub finansowych
  • Power of Attorney-pełnomocnictwo

   Zezwolenie komuś na obstawianie kursów w sowim imieniu. W takiej sytuacji City Index wymaga zawiadomienia w formie pisemnej i sprawdza tożsamość. Określane również jako Prawo do obrotu
  • Put Option-opcja put (sprzedaży)

   Finansowy instrument pochodny stosowanych w obrocie opcjami. Opcja put daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie w określonym z góry terminie. Przeciwieństwem opcji put (sprzedaży) jest opcja call (kupna).

  R

  • Real Time-czas rzeczywisty

   W przeciwieństwie do opóźnionej oferty cenowej, oferta cenowa akcji lub obligacji w czasie rzeczywistym podaje najbardziej aktualną wartość zabezpieczenia. W City Index ceny obrotu aktualizują się w czasie rzeczywistym
  • Resistance Level-poziom oporu

   Poziom ceny, powyżej której wzrost wartości zabezpieczenia lub rynku jest przypuszczalnie trudny.
  • Retail Investor-inwestor detaliczny

   Mali inwestorzy indywidualni inwestujący raczej kapitał własny, nie w czymś imieniu
  • Rights Issue-emisja z prawem poboru

   Przywilej pozwalający posiadaczom akcji na zakup akcji przed ich emisją na rynku po określonej, często obniżonej cenie i zwykle w ilości zależnej od wielkości posiadanego już pakietu. W przypadku takich działań korporacyjnych City Index odpowiednio skoryguje każdą pozycję.
  • ROCE

   Return On Capital Employed-zwrot na zainwestowanym kapitale
  • Rollover

   Przeniesienie transakcji bliskiej wygaśnięciu do następnego kontraktu
  • Rynki rozliczane centralnie

   Oznacza to, że jeżeli zawierają Państwo transakcję na tym rynku, zostanie ona rozliczona przez izbę rozliczeniową

  S

  • SEC

   Securities and Exchange Commission-Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd
  • Sector-sektor

   Wykorzystywany do określania grupy podobnych pod względem branży papierów wartościowych
  • Sell-sprzedaż

   Otwarcie pozycji krótkiej
  • Settlement Price-cena rozliczeniowa

   Wartość ustalana przez cenę zamknięcia
  • Short-krótki

   Otwarcie pozycji sprzedaży w oczekiwaniu na spadek ceny rynkowej produktu bazowego.
  • Slippage-poślizg

   Patrz Gap
  • Spot market-rynek kasowy

   Rynek, na którym towary kupuje się i sprzedaje za gotówkę i dla natychmiastowej dostawy
  • Spread

   Różnica między ceną zakupu i sprzedaży
  • Step Margin - Progresywny depozyt zabezpieczający

   „Progresywny depozyt zabezpieczający" określa sytuację, w której kwota początkowego depozytu zabezpieczającego pobieranego z tytułu transakcji CFD może wzrosnąć w zależności od ilości CFD w transakcji (jej wielkości). Zmiana ma miejsce po przekroczeniu określonych poziomów depozytu zabezpieczającego dla danego rynku.
  • Stop Loss Order-zlecenie typu Stop Loss

   Polecenie zamknięcia pozycji na danym poziomie w przypadku niekorzystnej ceny
  • Stop Order-zlecenie Stop

   Polecenie otwarcia lub zamknięcia zlecenia kupna bądź sprzedaży za cenę niższą, niż aktualna cena rynkowa.
  • Straddle-transakcja stelażowa

   Zakup lub sprzedaż równej ilości opcji put i call na tych samych warunkach w tym samym czasie
  • Strangle-dławić

   Zakup lub sprzedaż opcji out-of-the-money i opcji call dla tego samego instrumentu bazowego, z tym samym terminem wygaśnięcia. Zyski można osiągnąć tylko w przypadku drastycznej zmiany w cenie instrumentu bazowego
  • Strike Price-cena kupna lub sprzedaży

   Podana cena akcji, za którą posiadacz opcji może nabywać lub sprzedawać akcje bazowe w momencie realizacji kontraktu na opcje
  • Support Level-poziom wsparcia

   Poziom ceny, powyżej której spadek wartości zabezpieczenia lub rynku jest przypuszczalnie trudny. Jest to więc poziom ceny, przy którym rynek przestaje mieć tendencję spadkową ze względu na większy popyt od podaży; poziom ten można określić w oparciu o podstawy techniczne, analizując zatrzymywanie spadków na rynku w przeszłości
  • Suspended Trading-zawieszenie obrotów

   Tymczasowe zatrzymanie w obrocie poszczególnymi papierami wartościowymi, przed ogłoszeniem ważnych wiadomości lub w celu skorygowania nierównowagi zleceń kupna i sprzedaży
  • Swing Trading-transakcje swingowe

   Typ transakcji krótkoterminowych (jednodniowych do kilkutygodniowych), zawartych na podstawie analizy technicznej, na przykład, pędu
  • System rozliczeniowy z udziałem kontrahenta centralnego

   System rozliczeniowy z udziałem kontrahenta centralnego (lub „rozliczenia centralne”) to sposób zmniejszenia ryzyka kredytowego klienta. Przykładowo: gdy klient zawiera z nami transakcję na rynku rozliczanym centralnie, my zawieramy wewnątrzgrupową transakcję zabezpieczającą z izbą rozliczeniową. Procedura ta odzwierciedla warunki transakcji z klientem, a w ramach niej wykorzystujemy część lub całość wymaganego depozytu zabezpieczającego klienta w celu przekazania go izbie rozliczeniowej.
  • Środki pieniężne klientów

   Łączne środki pieniężne klientów przechowywane dla wszystkich klientów City Index, dla których otrzymujemy lub przechowujemy środki pieniężne (zgodnie z wymogiem CASS 7.1.1.A R)

  T

  • Takeover-przejęcie

   Przejęcie kontroli nad spółką poprzez zakup akcji lub giełdy
  • Technical Analysis-analiza techniczna

   Analiza rynku finansowego na podstawie wykresów wyników jego działania, biorąc pod uwagę wzorce historyczne, koncentrując się na trendach
  • Tick Size wielkość tick

   Minimalny ruch punktu w każdym z rynków
  • Time to Maturity-czas do osiągnięcia dojrzałości

   Czas pozostały do wygaśnięcia kontraktu finansowego
  • Time Value-wartość czasu

   Część ceny opcji będąca powyżej wartości rzeczywistej, ze względu na niestabilność akcji; Niekiedy określana jako premia. Wartość czasu jest pozytywnie związana z czasem pozostałym do wygaśnięcia kontraktu
  • Trading Range-zakres obrotu

   Zakres między najwyższą a najniższą ceną obrotu akcji
  • Trailing Stop-Zlecenie trailing stop

   Trailing stop, zwane również ruchomym stop lossem to skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem, które pomoże Ci zminimalizować potencjalne straty bez konieczności ustawiania limitu na Twoje potencjalne zyski.

  U

  • Underlying Asset-aktywa bazowe

   Papiery wartościowe lub rynek, na których City Index opiera ceny (ustala na ich podstawie)

  V

  • Variation Margin-depozyt uzupełniający

   Otwarcie P + L , np. wszystkie bieżące zyski z otwartej pozycji można użyć jako dodatkowy depozyt zabezpieczający. Natomiast bieżące straty należy skompensować, zwłaszcza w przypadku braku zlecenia typu stop loss
  • Volatile-zmienny

   Szybko zmieniająca się sytuacja lub narażona na ekstremalne wahania

  W

  • Warrant-gwarancja

   Produkt pochodny, będący zaświadczeniem uprawniającym posiadacza do zakupu papierów wartościowych po określonej cenie. Gwarancje można określić jako opcje call, ale z dłuższym zakresem czasowym - niekiedy liczonym w latach.
  • Wewnątrzgrupowa transakcja zabezpieczająca

   Para połączonych umów lub transakcji, w których wszelkie zobowiązania, powinności oraz prawa wynikające z jednej umowy lub transakcji są odzwierciedlone w drugiej.
  • Working Order-zlecenie aktywne

   Zlecenie aktywne do czasu jego realizacji lub anulowania