Polityka Prywatności

 • GAIN Capital UK Ltd jest podmiotem podlegającym przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności i chronienia wszelkich danych osobowych otrzymywanych od Klienta. Informacje o wszelkich zmianach dotyczących Polityki Prywatności zamieszczane będą na naszej stronie internetowej.

  Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie sposobu przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez City Index oraz przez firmy z nim współpracujące. Sposób przechowywania i wykorzystywania informacji o Kliencie opisany został również w punkcie D Warunków Ogólnych.

  W jaki sposób pozyskujemy i przechowujemy dane Klienta Pozyskiwane przez nas dane Klienta pochodzą ze składanych wniosków, przesyłanych wiadomości poczty elektronicznej i listów oraz z telefonicznych i osobistych rozmów odbywanych w procesie rejestracji w celu korzystania z naszych usług, a także w całym okresie trwania naszych relacji z Klientem. Zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych osobowych City Index stosuje procedury bezpieczeństwa podczas gromadzenia i przetwarzania danych Klienta w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

  W jaki sposób weryfikujemy tożsamość Klientów W celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy zobowiązani jesteśmy do potwierdzenia imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu naszych Klientów. W momencie otwierania rachunku Klient może zostać poproszony o przedstawienie nam dokumentów potwierdzających jego tożsamość. W celu weryfikacji tożsamości Klienta możemy również skorzystać z usług biura informacji kredytowej. Nasze działania w tym zakresie nie są widoczne dla kredytodawców, ani nie mogą zostać wykorzystane przez nich w celu oceny wiarygodności kredytowej Klienta.

  Sposób wykorzystywania danych osobowych Klienta Dane osobowe Klienta wykorzystywane są jedynie w celu otwarcia i prowadzenia rachunku, identyfikacji Klienta kontaktującego się z City Index oraz informowania o ofercie, która w naszej ocenie może go zainteresować. W związku z powyższym City Index może dostarczać materiały marketingowe drogą mailową, telefoniczną, faksem lub za pomocą innych elektronicznych narzędzi komunikacji. Jeśli Klient nie jest zainteresowany otrzymywaniem takich informacji, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

  Osoby wnioskujące o rachunek wspólny Klient może przekazywać nam dane osobowe innej osoby (np. w wypadku wspólnego złożenia wniosku) jedynie za zgodą tej osoby. Jeżeli Klient przekaże nam dane innej osoby, lub taka inna osoba przekaże nam dane Klienta, wówczas takie informacje mogą zostać dodane do naszej bazy danych osobowych i mogą być wykorzystywane przez nas zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. W niektórych sytuacjach, gdy Klient otworzy wspólny rachunek lub złoży wniosek o określony produkt wspólnie z inną osobą, może to oznaczać, że współwnioskodawca będzie również posiadał dostęp do danych osobowych Klienta. Na przykład informacje na temat transakcji zawieranych przez Klienta będą również dostępne dla współposiadacza rachunku i vice versa.

  Sytuacje, w których możemy przekazywać dane Klienta innym podmiotom City Index oraz powiązane z nim firmy mogą przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym w ramach świadczenia usług, w których niezbędne jest przetwarzanie danych Klienta. Posiadane przez nas dane osobowe nie są przedmiotem sprzedaży ani wymiany z innymi podmiotami w celach komercyjnych. Reguła ta nie dotyczy procesu weryfikacji karty debetowej lub kredytowej podczas deponowania lub wypłacania środków, a także przekazywania stosownych informacji odpowiednim instytucjom.

  Wykorzystywanie danych Klienta w celu zapobiegania przestępczości i terroryzmowi Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Klienta mogą być przekazane odpowiednim instytucjom nadzoru oraz organom wykonawczym. Podmioty te mogą wówczas, zgodnie ze swoimi procedurami, przetwarzać dane osobowe dla celów prowadzenia śledztwa w związku z naruszeniem prawa.

  Korzystanie z usług firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na potrzeby przetwarzania danych Klienta Wszystkie kraje wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym Wielka Brytania, posiadają podobne standardy ochrony prawnej danych osobowych. Aby przeprowadzać transakcje przy użyciu karty debetowej lub kredytowej, bank lub agent rozliczeniowy kart płatniczych może wymagać potwierdzenia danych osobowych Klienta w celu dokonania autoryzacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli taki podmiot pochodzi z kraju nienależącego do EOG, wówczas dane osobowe Klienta mogą nie być chronione na poziomie zgodnym ze standardami obowiązującymi w tym zakresie w Wielkiej Brytanii.

  Dane, które pozyskujemy od Klienta, mogą być przekazywane do kraju nienależącego do EOG oraz przechowywane w takim kraju. Dane te mogą być także przetwarzane przez pracujący dla nas personel zatrudniony w kraju nienależącym do EOG. Tacy pracownicy mogą m.in. zajmować się realizacją zlecenia Klienta, przetwarzaniem informacji płatniczych Klienta oraz świadczeniem usług pomocniczych. Przekazując nam swoje dane osobowe, Klient wyraża zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie zasadnie konieczne kroki, aby zapewnić, że dane osobowe Klienta są przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

  Szkolenie pracowników Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia w zakresie obowiązków związanych z polityką prywatności. Każdy przypadek naruszenia zasad ochrony danych jest przez nas traktowany bardzo poważnie. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie odpowiednie działania w wypadku, gdy takie naruszenie wynika z zamierzonego działania lub zaniedbania.

  Rejestracja rozmów telefonicznych Rozmowy telefoniczne prowadzone z naszymi Klientami mogą być monitorowane lub rejestrowane na wypadek, gdyby konieczna okazała się weryfikacja, czy dyspozycje Klienta zostały właściwie wykonane, a także w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów lub wątpliwości, spełnienia wymogów regulacyjnych, podnoszenia jakości oferowanych usług oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom. Rozmowy mogą być również monitorowane w celach związanych ze szkoleniem pracowników.

  Uzyskiwanie kopii danych Klienta Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych Klient może w każdej chwili otrzymać kopię swoich danych osobowych przechowywanych w naszym systemie. Przepisy tej ustawy uprawniają nas do pobierania opłaty w wysokości 10 GBP za taką usługę. Odpowiedź na wniosek o udostępnienie kopii danych osobowych przekazujemy w terminie 40 dni od otrzymania przez nas pisemnego wniosku Klienta oraz wpłacenia odpowiedniej opłaty. W celu uaktualnienia danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta.

  Korzystanie z plików cookie Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię cookie („ciasteczka”), w celu zachowania informacji o preferencjach użytkownika. Plik cookie jest informacją przesyłaną przez naszą stronę internetową do przeglądarki zainstalowanej na komputerze użytkownika, i jest ona przechowywana w systemie użytkownika. Dzięki technologii cookie system przechowuje niektóre informacje o użytkowniku, pozwalające na jego identyfikację podczas korzystania z naszej strony (opcja przechowywania plików cookie musi być włączona). Opis sposobu wyłączenia tej funkcji można znaleźć w plikach pomocy w swojej przeglądarce internetowej. Informacje dotyczące sposobu kasowania i zarządzania plikami cookie dostępne są na stronie www.AboutCookies.org. Jeśli opcja przechowywania plików cookie jest wyłączona, wówczas niektóre interaktywne elementy na naszej stronie mogą być niedostępne dla użytkownika. Dowiedz się więcej o plikach Cookie.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta mieszczącym się pod adresem Park House, 16 Finsbury Circus, Londyn, EC2M 7EB, Wielka Brytania.

  Privacy Policy

  GAIN Capital UK Ltd (“we”, “us”, “our”) is subject to data protection legislation in the UK. We are therefore committed to protecting your privacy and maintaining the security of any personal information that we receive from you. If our Privacy Policy changes, we will place an updated version on this page.

  The purpose of this policy is to explain to you what personal information we collect and how we and our associated companies may use it. The way in which information about you is held and used is also described in section D of our General Terms.

  How we obtain and store your information We obtain your information through applications, emails, letters, telephone calls and conversations when registering for our services and during the course of our client relationship. In accordance with UK data protection legislation we follow strict security procedures in the storage and disclosure of information that you have given us, to prevent unauthorised access.

  How we check your identity To comply with money laundering regulations we need to confirm the name and address of our customers. We may ask you to provide physical forms of identity verification when you open your account. Alternatively, we may use a credit reference agency to verify your identity. Our search is not seen or used by lenders to assess your ability to obtain credit.

  Using your personal information The personal information we hold is only used for establishing and managing your account, to help us identify you when you contact us and supplying you with information regarding opportunities that we believe may be of interest to you. As a result we may send you marketing material from time to time by email, telephone, fax or other electronic messaging service unless you indicate to us that you would prefer not to receive it. If you do not wish to receive this information, please contact us.

  Joint Applicants You should only give us personal information about someone else (such as a joint applicant) with their permission. Where information is provided by you about someone else, or someone discloses information about you, it may be added to any personal information that is already held by us and it will be used in the ways described in this privacy notice. Sometimes, when you open a joint account or product, this may mean that your personal data will be shared with the other applicant. For example, transactions made by you will be seen by your joint account holder and vice versa.

  When we may share your information We, and our associated companies, may disclose your personal information to successors in title to our business and suppliers we engage to process data on our behalf. However, we do not sell, rent or exchange your personal information with any third party for commercial reasons beyond the essential requirement for debit or credit card validation when depositing or withdrawing funds, credit agencies and fraud prevention agencies.

  Using your information to help prevent terrorism and crime Where we are required by law, your personal information may also be disclosed to an applicable governmental, regulatory or enforcement authority. These authorities may then use your personal information to investigate and act on any breach of law or regulatory rules in accordance with their procedures.

  Using companies to process your information outside the EEA All countries in the European Economic Area (EEA), which includes the UK, have similar standards of legal protection for your personal information. In order to process debit or credit card transactions, the bank or card processing agency may require you to verify your personal details for authorisation outside the EEA (European Economic Area). If these are based outside the EEA, your personal information may not be protected to standards similar to those in the UK.

  The data that we collect from you may be transferred to, and stored at, a destination outside the European Economic Area ("EEA"). It may also be processed by staff operating outside the EEA who work for us. Such staff maybe engaged in, among other things, the fulfilment of your order, the processing of your payment details and the provision of support services. By submitting your personal data, you agree to this transfer, storing or processing. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy.

  Training of staff We provide regular training to our staff on their privacy obligations. We regard data protection breaches very seriously and will enforce appropriate action whether the breach is deliberate or through negligence.

  Recording telephone calls We may monitor or record phone calls with you in case we need to check we have carried out your instructions correctly, to resolve queries or issues, for regulatory purposes, to help improve our quality of service, and to help detect or prevent fraud or other crimes. Conversations may also be monitored for staff training purposes.

  Obtaining a copy of your information Under the Data Protection Act you have the right at any time to request a copy of the personal data that we hold on you. The Act allows us to charge a fee of £10 for this service. We will respond within 40 days of receipt of your written request and the applicable fee. In order to maintain the accuracy of our database, you can update your personal details by contacting the Client Management Team.

  Using cookies We use a technology known as “cookies” as part of a normal business procedure to track patterns of behaviour of visitors to our site. A cookie is an element of data that our website sends to your browser which is then stored on your system. We may store any information collected about you in this way which can be used to identify you when you visit our site in future, unless you change your browser settings to switch off cookies. If you want to know how to do this please look at the help menu on your browser. Information on deleting or controlling cookies is available at www.AboutCookies.org. However, you may not be able to use all the interactive features of our site if cookies are disabled. Find out more about Cookies.

  If you have any questions about privacy, please contact our Compliance department at GAIN Capital UK Ltd, Park House, 16 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB.